Hàng hiệu

0
95
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

몇 백, 몇 천만 원짜리 명품 가방을 가지고 다니면

뭐하나요

사람이 명품이 아니라면

Xách túi hàng hiệu hàng trăm, hàng triệu won để làm gì?

Khi con người không phải là hàng hiệu

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn