Bạn có biết nghĩa thực sự của “Sa Rang Hae” ?

1
6568

‘사랑해’란 말 중 제일 첫 글자인 ‘사’자는
한자의 (죽을)사 자를 쓰는 것이며

‘사랑해’란 말 중 두 번째 글자인 ‘랑’자는
너랑 나랑 할 때 ‘랑’ 자를 쓰는 것이며

‘사랑해’란 말 중 마지막 글자인 ‘해’자는
같이하자 할 때 ‘해’자를 쓰는 것입니다

즉, 사랑해란 말의 뜻은
너랑 나랑 죽을 때까지 같이하자 라는 뜻입니다.

“Sa”- Chữ đầu tiên trong câu “Sa Rang Hae”
Lấy từ chữ “tử” (chết) trong tiếng Hán.

“Rang”- Chữ thứ hai trong câu “Sa Rang Hae”
Có nghĩa là “và” khi nói “tôi và bạn”

“Hae”- Chữ cuối cùng trong câu “Sa Rang Hae”
Có nghĩa là “cùng” khi nói “hãy cùng làm với nhau”

Nghĩa của cả câu “Sa Rang Hae” là:
Bạn và tôi cùng bên nhau cho đến tận lúc chết.

1 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn