YONSEI UNIVERSITY
YONSEI UNIVERSITY
YONSEI UNIVERSITY
Tên tiếng Hàn: 연세대학교
Tên tiếng Anh: Yonsei University
Năm thành lập: 1885
Logo: Logo Trường đại học Yonsei
Website:
Khẩu hiệu: Truth will set you free
Tên tiếng Hàn:연세대학교Tên tiếng Anh:Yonsei UniversityNăm thành lập:1885Logo:Logo Trường đại học YonseiWebsite: Khẩu hiệu:Truth will set you free
Tên tiếng Hàn:연세대학교
Tên tiếng Anh:Yonsei University
Năm thành lập:1885
Logo:Logo Trường đại học Yonsei
Website:
Khẩu hiệu:Truth will set you free
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Địa chỉ:
 • Tiếng Hàn: 서울시 서대문구 성산로 262 연세대락교
 • Tiếng Anh: Yonsei University, 262 Seongsanno, Seodaemun-gu, Seoul
Mã bưu điện: 120-749
Quốc gia: Korea
Điện thoại: +82 (2) 2123-2114
Fax: +82 (2) 392-0618
Địa chỉ:
 • Tiếng Hàn: 서울시 서대문구 성산로 262 연세대락교
 • Tiếng Anh: Yonsei University, 262 Seongsanno, Seodaemun-gu, Seoul
Mã bưu điện:120-749Quốc gia:KoreaĐiện thoại:+82 (2) 2123-2114Fax:+82 (2) 392-0618
Địa chỉ:
 • Tiếng Hàn: 서울시 서대문구 성산로 262 연세대락교
 • Tiếng Anh: Yonsei University, 262 Seongsanno, Seodaemun-gu, Seoul
Mã bưu điện:120-749
Quốc gia:Korea
Điện thoại:+82 (2) 2123-2114
Fax:+82 (2) 392-0618
ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
Đại học
College Ghi chú
Sinchon Campus

 

 
Wonju Campus

 

Đại họcCollegeGhi chúSinchon Campus

 

 Wonju Campus

 

Đại học
CollegeGhi chú
Sinchon Campus

 

 
Wonju Campus

 

Sau đại học
College Ghi chú
Liberal Arts

 

 • Department of Korean Language and Literature
 • Department of Chinese Language and Literature
 • Department of English Language and Literature
 • Department of German Language and Literature
 • Department of French Language and Literature
 • Department of Russian Language and Literature
 • Department of History
 • Department of Philosophy
 • Department of Library and Information Science
 • Department of Psychology
 
Business & Economics

 

 • School of Economics
 • Department of Applied Statistics
Business

 

 • Department of Business
Science

 

 • Department of Atmospheric Science
 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Earth System Sciences
 • Department of Astronomy
Engineering

 

 • Department of Chemical & Biomolecular Engineering
 • Department of Electrical & Electronic Engineering
 • Department of Architectural Engineering
 • Department of Urban Planning & Engineering
 • Department of Civil & Environmental Engineering
 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Metallurgical System Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Information & Industrial Engineering
 • Department of Computer Science
Life Science & Biotechnology

 

 • Department of Biology
 • Department of Biochemistry
 • Department of Biotechnology
Theology

 

 • Department of Theology
Social Sciences

 

 • Department of Political Science & International Studies
 • Department of Public Administration
 • Department of Mass Communication
 • Department of Social Welfare
 • Department of Sociology
 • Department of Cultural Anthropology
Law

 

 • Department of Law
Music

 

 • Department of Church Music
 • Department of Voice
 • Department of Instrumental Music
 • Department of Composition
Human Ecology

 

 • Department of Clothing & Textiles
 • Department of Food and Nutrition
 • Department of Housing & Interior Design
 • Department of Child & Family Studies
 • Department of Human Environment & Design
Sciences in Education

 

 • Department of Education
 • Department of Physical Education
 • Department of Sports & Leisure Studies
Medicine

 

Dentistry

 

Nursing

 

Humanities & Arts

 

Science & Technology

 

 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Information & Statistics
 • Department of Biological Science & Technology
 • Department of Packaging
 • Department of Computer & Telecommunications Engineering
Government & Business

 

 • Department of Economics
 • Department of Public Administration
 • Department of International Relations
 • Department of Business Administration
 • Department of Management Information Systems
 • Department of Legal Studies (Law)
Health Sciences

 

 • Department of Environmental Engineering
 • Department of Biomedical Engineering
 • Department of Health Administration
 • Department of Biomedical Laboratory Science
 • Department of Physical Therapy
 • Department of Radiological Science
Medicine (Wonju)

 

 • Department of Medicine
Interdisciplinary Programs

 

 • Graduate Program in Biometrics
 • Graduate Program in Biomedical Engineering
 • Graduate Program of Information Storage Engineering
 • Graduate Program of Area Studies
 • Graduate Program in Biostatistics and Computing
 • Graduate Program of Nano Science and Technology
Sau đại họcCollegeGhi chúLiberal Arts

 

 • Department of Korean Language and Literature
 • Department of Chinese Language and Literature
 • Department of English Language and Literature
 • Department of German Language and Literature
 • Department of French Language and Literature
 • Department of Russian Language and Literature
 • Department of History
 • Department of Philosophy
 • Department of Library and Information Science
 • Department of Psychology
 Business & Economics

 

 • School of Economics
 • Department of Applied Statistics
Business

 

 • Department of Business
Science

 

 • Department of Atmospheric Science
 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Earth System Sciences
 • Department of Astronomy
Engineering

 

 • Department of Chemical & Biomolecular Engineering
 • Department of Electrical & Electronic Engineering
 • Department of Architectural Engineering
 • Department of Urban Planning & Engineering
 • Department of Civil & Environmental Engineering
 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Metallurgical System Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Information & Industrial Engineering
 • Department of Computer Science
Life Science & Biotechnology

 

 • Department of Biology
 • Department of Biochemistry
 • Department of Biotechnology
Theology

 

 • Department of Theology
Social Sciences

 

 • Department of Political Science & International Studies
 • Department of Public Administration
 • Department of Mass Communication
 • Department of Social Welfare
 • Department of Sociology
 • Department of Cultural Anthropology
Law

 

 • Department of Law
Music

 

 • Department of Church Music
 • Department of Voice
 • Department of Instrumental Music
 • Department of Composition
Human Ecology

 

 • Department of Clothing & Textiles
 • Department of Food and Nutrition
 • Department of Housing & Interior Design
 • Department of Child & Family Studies
 • Department of Human Environment & Design
Sciences in Education

 

 • Department of Education
 • Department of Physical Education
 • Department of Sports & Leisure Studies
Medicine

 

Dentistry

 

Nursing

 

Humanities & Arts

 

Science & Technology

 

 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Information & Statistics
 • Department of Biological Science & Technology
 • Department of Packaging
 • Department of Computer & Telecommunications Engineering
Government & Business

 

 • Department of Economics
 • Department of Public Administration
 • Department of International Relations
 • Department of Business Administration
 • Department of Management Information Systems
 • Department of Legal Studies (Law)
Health Sciences

 

 • Department of Environmental Engineering
 • Department of Biomedical Engineering
 • Department of Health Administration
 • Department of Biomedical Laboratory Science
 • Department of Physical Therapy
 • Department of Radiological Science
Medicine (Wonju)

 

 • Department of Medicine
Interdisciplinary Programs

 

 • Graduate Program in Biometrics
 • Graduate Program in Biomedical Engineering
 • Graduate Program of Information Storage Engineering
 • Graduate Program of Area Studies
 • Graduate Program in Biostatistics and Computing
 • Graduate Program of Nano Science and Technology
Sau đại học
CollegeGhi chú
Liberal Arts

 

 • Department of Korean Language and Literature
 • Department of Chinese Language and Literature
 • Department of English Language and Literature
 • Department of German Language and Literature
 • Department of French Language and Literature
 • Department of Russian Language and Literature
 • Department of History
 • Department of Philosophy
 • Department of Library and Information Science
 • Department of Psychology
 
Business & Economics

 

 • School of Economics
 • Department of Applied Statistics
Business

 

 • Department of Business
Science

 

 • Department of Atmospheric Science
 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Earth System Sciences
 • Department of Astronomy
Engineering

 

 • Department of Chemical & Biomolecular Engineering
 • Department of Electrical & Electronic Engineering
 • Department of Architectural Engineering
 • Department of Urban Planning & Engineering
 • Department of Civil & Environmental Engineering
 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Metallurgical System Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Information & Industrial Engineering
 • Department of Computer Science
Life Science & Biotechnology

 

 • Department of Biology
 • Department of Biochemistry
 • Department of Biotechnology
Theology

 

 • Department of Theology
Social Sciences

 

 • Department of Political Science & International Studies
 • Department of Public Administration
 • Department of Mass Communication
 • Department of Social Welfare
 • Department of Sociology
 • Department of Cultural Anthropology
Law

 

 • Department of Law
Music

 

 • Department of Church Music
 • Department of Voice
 • Department of Instrumental Music
 • Department of Composition
Human Ecology

 

 • Department of Clothing & Textiles
 • Department of Food and Nutrition
 • Department of Housing & Interior Design
 • Department of Child & Family Studies
 • Department of Human Environment & Design
Sciences in Education

 

 • Department of Education
 • Department of Physical Education
 • Department of Sports & Leisure Studies
Medicine

 

Dentistry

 

Nursing

 

Humanities & Arts

 

Science & Technology

 

 • Department of Mathematics
 • Department of Physics
 • Department of Chemistry
 • Department of Information & Statistics
 • Department of Biological Science & Technology
 • Department of Packaging
 • Department of Computer & Telecommunications Engineering
Government & Business

 

 • Department of Economics
 • Department of Public Administration
 • Department of International Relations
 • Department of Business Administration
 • Department of Management Information Systems
 • Department of Legal Studies (Law)
Health Sciences

 

 • Department of Environmental Engineering
 • Department of Biomedical Engineering
 • Department of Health Administration
 • Department of Biomedical Laboratory Science
 • Department of Physical Therapy
 • Department of Radiological Science
Medicine (Wonju)

 

 • Department of Medicine
Interdisciplinary Programs

 

 • Graduate Program in Biometrics
 • Graduate Program in Biomedical Engineering
 • Graduate Program of Information Storage Engineering
 • Graduate Program of Area Studies
 • Graduate Program in Biostatistics and Computing
 • Graduate Program of Nano Science and Technology
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ
I. Đại học

 

Mục Số tiền (đơn vị USD)
Học phí 3,172
Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới) 883
Nhà ở (KTX) 591
Ăn uống 1,052
Sách vở 210
Phụ phí 500
Tổng cộng 6,408

II. Sau đại học

Môn học Phí nhập học Học phí Chi phí khác Tổng số tiền (đơn vị KRW)
Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,000 4,484,000 31,000 5,518,000
Psychology, Library and Information Science 1,003,00 4,564,000 31,000 5,598,000
Law LLM Program 1,003,00 6,701,000 31,000 7,735,000
Business and Economics 1,003,00 5,509,000 31,000 5,543,000
Natural Sciences 1,003,00 5,414,000 31,000 6,448,000
Engineering (Departments of the College of Engineering) 1,003,00 6,569,000 31,000 7,603,000
Engineering (Interdisciplinary program) 1,003,00 6,361,000 31,000 7,395,000
Music 1,003,00 6,909,000 31,000 7,943,000
Medicine/Dentistry 1,003,00 7,200,000 31,000 8,234,000
Xem thông tin về tỉ giá ngoại tệ
I. Đại học

 

Mục Số tiền (đơn vị USD)
Học phí 3,172
Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới) 883
Nhà ở (KTX) 591
Ăn uống 1,052
Sách vở 210
Phụ phí 500
Tổng cộng 6,408

II. Sau đại học

Môn học Phí nhập học Học phí Chi phí khác Tổng số tiền (đơn vị KRW)
Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,000 4,484,000 31,000 5,518,000
Psychology, Library and Information Science 1,003,00 4,564,000 31,000 5,598,000
Law LLM Program 1,003,00 6,701,000 31,000 7,735,000
Business and Economics 1,003,00 5,509,000 31,000 5,543,000
Natural Sciences 1,003,00 5,414,000 31,000 6,448,000
Engineering (Departments of the College of Engineering) 1,003,00 6,569,000 31,000 7,603,000
Engineering (Interdisciplinary program) 1,003,00 6,361,000 31,000 7,395,000
Music 1,003,00 6,909,000 31,000 7,943,000
Medicine/Dentistry 1,003,00 7,200,000 31,000 8,234,000
MụcSố tiền (đơn vị USD)Học phí3,172Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới)883Nhà ở (KTX)591Ăn uống1,052Sách vở210Phụ phí500Tổng cộng6,408Môn họcPhí nhập họcHọc phíChi phí khácTổng số tiền (đơn vị KRW)Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,0004,484,00031,0005,518,000Psychology, Library and Information Science1,003,004,564,00031,0005,598,000Law LLM Program1,003,006,701,00031,0007,735,000Business and Economics1,003,005,509,00031,0005,543,000Natural Sciences1,003,005,414,00031,0006,448,000Engineering (Departments of the College of Engineering)1,003,006,569,00031,0007,603,000Engineering (Interdisciplinary program)1,003,006,361,00031,0007,395,000Music1,003,006,909,00031,0007,943,000Medicine/Dentistry1,003,007,200,00031,0008,234,000
Xem thông tin về tỉ giá ngoại tệ
I. Đại học

 

Mục Số tiền (đơn vị USD)
Học phí 3,172
Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới) 883
Nhà ở (KTX) 591
Ăn uống 1,052
Sách vở 210
Phụ phí 500
Tổng cộng 6,408

II. Sau đại học

Môn học Phí nhập học Học phí Chi phí khác Tổng số tiền (đơn vị KRW)
Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,000 4,484,000 31,000 5,518,000
Psychology, Library and Information Science 1,003,00 4,564,000 31,000 5,598,000
Law LLM Program 1,003,00 6,701,000 31,000 7,735,000
Business and Economics 1,003,00 5,509,000 31,000 5,543,000
Natural Sciences 1,003,00 5,414,000 31,000 6,448,000
Engineering (Departments of the College of Engineering) 1,003,00 6,569,000 31,000 7,603,000
Engineering (Interdisciplinary program) 1,003,00 6,361,000 31,000 7,395,000
Music 1,003,00 6,909,000 31,000 7,943,000
Medicine/Dentistry 1,003,00 7,200,000 31,000 8,234,000
MụcSố tiền (đơn vị USD)Học phí3,172Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới)883Nhà ở (KTX)591Ăn uống1,052Sách vở210Phụ phí500Tổng cộng6,408Môn họcPhí nhập họcHọc phíChi phí khácTổng số tiền (đơn vị KRW)Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,0004,484,00031,0005,518,000Psychology, Library and Information Science1,003,004,564,00031,0005,598,000Law LLM Program1,003,006,701,00031,0007,735,000Business and Economics1,003,005,509,00031,0005,543,000Natural Sciences1,003,005,414,00031,0006,448,000Engineering (Departments of the College of Engineering)1,003,006,569,00031,0007,603,000Engineering (Interdisciplinary program)1,003,006,361,00031,0007,395,000Music1,003,006,909,00031,0007,943,000Medicine/Dentistry1,003,007,200,00031,0008,234,000
MụcSố tiền (đơn vị USD)
Học phí3,172
Phí nhập học (áp dụng cho sinh viên mới)883
Nhà ở (KTX)591
Ăn uống1,052
Sách vở210
Phụ phí500
Tổng cộng6,408
Môn họcPhí nhập họcHọc phíChi phí khácTổng số tiền (đơn vị KRW)
Liberal Arts & Social Sciences
(N/A for Psychology, Library and Information Sciences)
1,003,0004,484,00031,0005,518,000
Psychology, Library and Information Science1,003,004,564,00031,0005,598,000
Law LLM Program1,003,006,701,00031,0007,735,000
Business and Economics1,003,005,509,00031,0005,543,000
Natural Sciences1,003,005,414,00031,0006,448,000
Engineering (Departments of the College of Engineering)1,003,006,569,00031,0007,603,000
Engineering (Interdisciplinary program)1,003,006,361,00031,0007,395,000
Music1,003,006,909,00031,0007,943,000
Medicine/Dentistry1,003,007,200,00031,0008,234,000
Xem thông tin về tỉ giá ngoại tệ
ADMISSION
ADMISSION
ADMISSION
Giới tính: Nam và nữ
Sinh viên quốc tế:
Admission Selection: Có, dựa trên bảng điểm và các bài kiểm tra đầu vào
Giới tính:Nam và nữSinh viên quốc tế:Admission Selection:Có, dựa trên bảng điểm và các bài kiểm tra đầu vào
Giới tính:Nam và nữ
Sinh viên quốc tế:
Admission Selection:Có, dựa trên bảng điểm và các bài kiểm tra đầu vào
CÁC THÔNG TIN KHÁC
CÁC THÔNG TIN KHÁC
CÁC THÔNG TIN KHÁC
Tổng số sinh viên: Tổng số nhân viên:
29,086 5,209
Kiểu campus: Hoạt động thể thao:
Thành phố
Hỗ trợ tài chính/Học bổng: Kí túc xá:
Du học/Các chương trình trao đổi: Giáo dục từ xa:
chưa báo cáo
Thư viện: Website của thư viện:
Tổng số sinh viên:Tổng số nhân viên:29,0865,209Kiểu campus:Hoạt động thể thao:Thành phốHỗ trợ tài chính/Học bổng:Kí túc xá:Du học/Các chương trình trao đổi:Giáo dục từ xa:
chưa báo cáoThư viện:Website của thư viện:
Tổng số sinh viên:Tổng số nhân viên:
29,0865,209
Kiểu campus:Hoạt động thể thao:
Thành phố
Hỗ trợ tài chính/Học bổng:Kí túc xá:
Du học/Các chương trình trao đổi:Giáo dục từ xa:
chưa báo cáo
Thư viện:Website của thư viện: