Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bao giờ tôi có thể bắt đầu làm việc?

0
929
Casino 300×250

Câu hỏi: Bao giờ tôi có thể bắt đầu làm?

Tiếng Hàn: 언제부터 일하기 시작할 수 있어요?

Trong đó:
– 언제부터: Kể từ lúc nào
– 일하다 : Làm việc
– 시작하다: Bắt đầu
– Động từ 기 + 시작하다: Bắt đầu làm gì đó

+ Ví dụ: 출발하기 시작했어요: Đã bắt đầu đi rồi!

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn