Hàn Quốc bọ hung tuyệt chủng, phải thu mua với giá 1 triệu KRW/con

Trung tâm Sinh thái Quốc gia, chuyên Phục hồi các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc Bộ Môi trường...

Xem thêm