Monster VR ở Songdo là một trong số những công ty đầu tiên của Hàn Quốc xây dựng công viên chủ đề dành cho các trò chơi có sử dụng công nghệ VR (Virtual Reality / Thực tế...