Thời điểm lá đỏ năm nay rơi vào từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 11. Khu vực miền Bắc như núi Seoraksan, núi Odaesan, núi Bukhansan, núi Chiaksan có lá vàng sớm hơn; khu...