Với sự kiện hồi quân ở Wihwado, Lee Seong Gye đã phế bỏ vua Uwang và Choi Yeong, giành lấy thực quyền rồi cùng phái Tân tiến sĩ thực thi chương trình cải cách. Tiếp đó, họ...