12 năm đèn sách, dùi mài kinh sử để bước chân vào giảng đường Đại học. Thật là một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào. Vì thế giờ đây sinh viên chúng ta có thể tự tin...