Ngày xưa ở Việt Nam, mỗi năm gần đến bầu cử, loa đài đều nhắc: “Bầu cử là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân”. Sang Hàn đã khá lâu, bắt đầu quen thuộc với...