“Tam quỳ cửu khấu” (삼궤구고) là lễ nghi trang trọng nhất chỉ dùng trong lúc bái lạy đấng quân vương hay là thần linh. Tam quỳ nghĩa là ba lần quỳ gối, cửu khấu...