Mỗi năm, các cơ quan chuyên trách chương trình EPS (chương trình Cấp phép lao động cho người muốn làm việc ở Hàn Quốc) của cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc đều bàn bạc để...