Chỉ xem sản phẩm bóc lột tình dục cũng phạt tù 3 năm. Những nội dung “luật phòng chống phòng thứ n” được Quốc hội Hàn Quốc thông qua. Không chỉ quốc dân, mà cả...