Việc thay đổi nhận thức về hôn nhân đã xảy ra trong vài năm gần đây. Hôn nhân đã trở thành một “lựa chọn” chứ không phải “việc phải làm” và lối sống...