Nửa cuối thập niên 1990, sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc (1992), Việt Nam bắt đầu xuất hiện những phim truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc. Thời điểm...