Tại sao em khóc ?

1
402

왜 울었는데?
양파썰다가
왜 울었냐고???
양파 때문이라고 말했잖아!!!
….
내가 양파냐?

Sao mà khóc?
Vì thái hành..
Tại sao khóc?
Đã bảo là vì thái hành rồi cơ mà!…

Anh là hành tây hả?

sao khoc

1 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn