2.4 C
Seoul
Thứ Ba, 19/02/2019

Thể hiện tình yêu

사랑의 표현 중에 하나는 상대를 그냥 좀 가만히 내버려두는 것입니다 Một trong những cách thể hiện tình yêu Là đôi khi, hãy để cho người mình yêu Được ở...

Những khoảng thời gian bình thường

우리 삶은 특별한 시간들보다 평범한 시간들이 더 많습니다 은행에서 순번표를 뽑아 기다리고 식당에서 음식 나오길 또 기다리고 지하철에서 시간을 보내고 친구에게서 연락이 오면 문자를 보내고... 결국, 이 평범한 시간들이 행복해야...

Nghĩa vụ trước tiên trong tình yêu

사랑의 첫째 의무는 듣는 것이다. Nghĩa vụ trước tiên trong tình yêu Là sự lắng nghe   Chú thích từ vựng 의무: Nghĩa vụ  

Lý do thành công

나는 선수시절 9000번 이상의 슛을 놓쳤다 300번의 경기에서 졌다 20여번은 꼭 승리로 이끌라는 특별 임무를 부여 받고도 졌다 나는 인생에서 실패를 거듭해 왔다 이것이 내가 성공한 정확한 이유다 “Tôi đã bỏ lỡ...

Thành công

성공은 눈에 보이는게 다가 아닙니다 Thành công đôi khi không phải là thứ nhìn thấy trước mắt

Giây phút đặc biệt

특별한 날을 위해 아껴두었던 식기세트나 차, 와인, 옷, 펜, 이불 등을 쓸 때 쓰세요 특별한 순간이 따로 있는 것이 아닙니다 쓰는 순간, 바로 지금이 특별해집니다. Bồ chén đĩa, trà,...

Quyền lợi của tôi

오늘 난 어제의 나보다 조금 더 행복할 권리가 있다 Tôi của hôm nay Có quyền hạnh phúc hơn Tôi của ngày hôm qua Chú thích từ vựng 권리: quyền lợi

Hãy cứ NHẢY thôi!

번지점프를 하는 방법은 오직 한 가지입니다 그냥 뛰는 것입니다 생각이 많을수록 뛰기 어렵습니다 생각이 많으면 많을수록, 하고 싶은 것 못하고 힘들고 어렵다는 말만 하게 됩니다 그냥, 뛰십시오 Nhảy Bungee Chỉ có một...

Phía sau sự ly biệt

그 사람과의 이별, 마음 많이 아프셨죠? 그런데 가만히 살펴보면 솔직히 그전부터 나는 알고 있었어요 나와 원래 잘 맞지 않았던 사람이라는 사실을... Bạn thấy đau lòng khi chia...

Người bất hạnh?

불행한 사람이란? 자기 눈에 남의 잘못들만 보이는 사람. 다른 사람 잘못을 지적하는 일보다는 칭찬하고 같이 축하하는 일이 더 많은 하루가 되세요 Người bất hạnh là người chỉ nhìn thấy lỗi...
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng