7.9 C
Seoul
Thứ Bảy, 19/01/2019

Hạnh phúc mới

헤어지고 나서 '그가 행복했으면 좋겠다'라는 생각이 길을 걸어가다 문득 들면 나도 다시 행복해질 준비가 되었다는 신호입니다 Sau khi chia tay có ngày bạn bước trên đường và chợt nghĩ "Mong...

Cách động viên

상대가 피곤할 때, 말 대신 따뜻한 물 한 컵 따라주고, 그 사람 그냥 가만히 두세요 중요한 대화는 잠 푹 자고 다음 날 해도 절대로 늦지 않습니다 Khi ai đó...

Đừng suy nghĩ cực đoan

일기예보에서 비가 온종일 올 것이라고 해도 자세히 보면 중간중간 비가 그칠 때가 있습니다 병에 걸려 아프더라도 자세히 보면 그렇게 아프지 않은 순간들도 있어요. 하지만 '병에 걸렸다; 혹은'온종일 비'라는...

Thay đổi một con người

사람의 삶을 변화시키는 것은 옳은 말보다는 그 사람을 향한 사랑과 관심입니다 Đôi khi thứ làm thay đổi con người Không phải là những lời khuyên đúng đắn Mà là tình...

Chọn món ăn

식당에서 천 원차이로 먹고 싶은 것 대신 조금 싼 것을 주문해서 먹는 경우가 있지요 그런데 막상 음식이 나오면 먹으면서 후회하고, 먹고 나서도 아쉬움이 남습니다 인생이 짧아요 처음에 먹고 싶었던...

Ai cũng là thầy

오늘 하루, 당신을 힘들게 한 사람도 당신의 스승이고, 당신을 기쁘게 한 사람도 당신의 스승입니다 Ngày hôm nay Người làm bạn vất vả cũng là thầy của bạn Người làm...

Thỏa mãn chính mình

남을 만족시키는 삶이 아닌, 나를 만족시키는 인생을 사세요 Hãy sống cuộc đời thỏa mãn chính mình chứ không phải để làm hài lòng người khác

Khi bạn bất an

다른 사람을 치는 것은 자기 스스로가 당당하지 않고 불안해서 그래요 Nói xấu hay làm hại một ai đó Là do bạn đang thấy bất an, hay không...

Người không biết đối thoại

운전을 잘 못하는 사람은 운전 중에 브레이크 페달을 자주 밟습니다 대화를 잘 못하는 사람은 대화 중에 상대방의 이야기를 끝까지 듣지 않고 자신의 이야기로 브레이크를 자주 겁니다. Người không biết...

Hàng hiệu

몇 백, 몇 천만 원짜리 명품 가방을 가지고 다니면 뭐하나요 사람이 명품이 아니라면 Xách túi hàng hiệu hàng trăm, hàng triệu won để làm gì? Khi con người...
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng